Huishoudelijk reglement

 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de

Watersportvereniging D´OUWE HAVEN

met zetel in de gemeente HULST

In de algemene ledenvergadering van 30 maart 2012 is, op voordracht van het bestuur, dit huishoudelijk reglement vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de statutenwijziging die op gelijke datum is vastgesteld. Dit reglement is terzelfder tijd in werking getreden waarbij het vorige huishoudelijke reglement niet meer van kracht is.

Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij de secretaris, op aanvraag kan een exemplaar aan leden worden verstrekt.

Artikel 1.

Het bestuur

1.1 Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen inclusief de voorzitter, secretaris penningmeester. Bij benoeming strekt het tot aanbeveling dat zij in het bezit zijn van een vaartuig.

1.2 Telkenjare treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur opgemaakt rooster waarbij in vier jaar ieder bestuurslid aan de beurt komt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

1.3 Het bestuur beheert de zaken van de Vereniging overeenkomstig de Statuten en dit Reglement en zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. Zij kan zich in de uitoefening van haar taken doen bijstaan door derden.

1.4 Het neemt alle maatregelen van orde en stelt alle reglementen vast, met uitzondering van het Huishoudelijk Reglement.

1.5 Namens de Vereniging neemt het aangeboden schenkingen en/of legaten aan of weigert die; het doet daarvan mededeling in de eerst volgende algemene ledenvergadering.

1.6 Ingeval de Vereniging tot erfgename is benoemd , beslist het bestuur over het al of niet aanvaarden van de nalatenschap; het doet daarvan mededeling in de eerst volgende algemene ledenvergadering.

1.7 Alle bestuursleden hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk, het recht inzage te nemen van de bescheiden der vereniging, waar en in wiens handen die zich ook mogen bevinden.

1.8 Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in noodgevallen waarbij zonder uitstel beslissingen vereist zijn, besluiten nemen waarbij zij eenstemmig dienen te zijn; de beraadslaging kan desnoods telefonisch plaatsvinden. Aldus genomen besluiten dienen zo snel mogelijk door de secretaris te worden vastgelegd en binnen veertien dagen door het gehele bestuur te worden bekrachtigd.

1.9 De algemene ledenvergadering benoemd uit de leden –niet zijnde bestuursleden- een kascommissie van 3 personen die jaarlijks de rekening en verantwoording controleert alsmede de kasmiddelen.

Zij brengt verslag uit van haar bevindingen en kan aanbevelingen doen aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Indien de rekening wordt goedgekeurd strekt dit tot gedechargering van het bestuur. De leden van de kascommissie mogen niet meer dan twee jaar achter elkaar benoemd worden.

1.10 Het bestuur dient een calamiteitenplan op te stellen en actueel te houden en dat bij de secretaris ter inzage te leggen voor de leden.

Artikel 2.

De voorzitter

2.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.

2.2 Bij zijn afwezigheid neemt één der bestuursleden de leiding der vergadering op zich.

2.3 De voorzitter heeft het recht om gevraagd, hetzij ongevraagd zich te laten informeren aangaande zaken betreffende de Vereniging.

Artikel 3.

De secretaris

3.1 De secretaris is belast met het houden der notulen en zorgt, dat in elke algemene ledenvergadering een presentielijst aanwezig is.

Voert voorts de correspondentie van de Vereniging.

3.2 Brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit over de lotgevallen van de Vereniging in het afgelopen jaar.

3.3 Het houden van het archief van de inkomende en uitgaande stukken van de Vereniging is aan zijn zorgen toevertrouwd.

3.4 De secretaris is verantwoordelijk voor de handhaving van de privacywetgeving en andere wetgeving welke op de Vereniging van toepassing is zoals de horeca en milieuwetgeving. Uitgezonderd de belastingwetgeving welke tot de taak behoort van de penningmeester.

Artikel 4.

De penningmeester 

4.1 De penningmeester beheert en is verantwoordelijk voor de gelden van de Vereniging.

4.2 Hij doet alle door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaande en andere aan de Vereniging verschuldigde gelden op tijdstippen dat deze opeisbaar zijn geworden.

4.3 Het opstellen van de begroting, hij draagt er zorg voor, dat de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting zo goed mogelijk wordt aangehouden.

4.4 Stelt de jaarrekening op, draagt zorg voor de financiële administratie van inkomsten en uitgaven, investeringen en bezittingen.

Artikel 5.

Overige taken bestuurders

5.1 De overige taken van de bestuurders zullen in een bestuursbesluit worden vastgelegd en bij de secretaris ter inzage liggen voor de leden.

5.2 Bovengenoemde taakverdeling laat onderlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid die het bestuur heeft voor de gang van zaken binnen de Vereniging.

5.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 6.

Aanmelding

6.1 Zij die lid wensen te worden dienen zich schriftelijk te melden bij de secretaris met opgaaf van naam, voornaamdatum van geboorte, adres en woonplaats.

6.2 Het bestuur beslist over toelating en doet van zijn beslissing ten spoedigste schriftelijke mededeling aan de betrokkene.

Artikel 7.

Verplichtingen vaartuig eigenaar

7.1 Iedere vaartuig eigenaar, welke gebruik maakt van een ligplaats te Walsoorden is verplicht zorg te dragen, dat zijn vaartuig deugdelijk en vast afgemeerd ligt zonder schade of overlast te berokkenen, tevens behulpzaam te zijn bij het afmeren.

7.2 Ieder vaartuig eigenaar dient zicht te houden aan de milieuregels, zowel in de haven als op het water. Watersportvereniging D´OUWE HAVEN

7.3 Gebruik van elektriciteit in de haven te Walsoorden, via de meter van de vereniging, is uitsluitend beschikbaar voor leden van de vereniging.

Op jaarbasis is voor leden, met een vaartuig, elektriciteit gratis ter beschikking tot een maximum van 50 kw.

De eigenaar/lid van een vaartuig die op jaarbasis meer dan 50 kw afneemt, dient dit vooraf te melden bij de havencommissie.

Voor het meer verbruik ontvangt de eigenaar/lid een rekening, waarbij de variabele elektriciteitskosten zoals deze door het energiebedrijf zijn vastgesteld, door de Vereniging worden doorbelast aan de eigenaar/lid.

Artikel 8.

Slotbepalingen

8.1 Alle leden zijn gebonden aan de besluiten welke door de

algemene ledenvergadering zijn genomen, onverschillig of zij

al dan niet bij het behandelen van betreffende besluiten

aanwezig zijn geweest. Zij verbinden zich tevens aan de

goede uitvoering van deze besluiten mede te werken.

8.2 Leden die klachten en wensen in willen dienen, moeten zich schriftelijk tot de secretaris wenden. Deze is verplicht dat op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling te brengen.

Het resultaat ervan wordt aan betrokken meegedeeld.

8.3 Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

F.J.A. van Dommelen, voorzitter

M.A.M. Broekaart, secretaris

Contactgegevens: Secretariaat
Dreef 23
4586 AL Lamswaarde
E-mail: ouwehaven@gmail.com